Софтуер

Специализирани приложения и програми

Специализирани приложения Функционални възможност
Esri City Engine Esri City Engine е иновативен софтуер за бързо и лесно създаване на 3D градска среда за нуждите на градското планиране и архитектурата. Продуктът предоставя пълен комплект от водещи в индустрията инструменти за агрегиране на пространствени данни, позволяващи 3D моделиране на сгради, фасади, улични мрежи и публични пространства.
Esri Business Analyst Esri Business Analyst е специализирано решение за осъществяване на бърз и оптимален избор на локации, проучване на пазара, провеждане на маркетингови анализи и т.н. Решението обхваща продуктите Business Analyst Online, Business Analyst Desktop, Business Analyst Server и BAO API за къстъмизирани приложения.
ArcGIS for Transportation Analytics ArcGIS for Transportation Analytics е пакет от софтуерни продукти, който комбинира ArcGIS базовата технология с продукти, специално създадени за целите на маршрутизацията и решаването на транспортно-оптимизационни задачи. Пакетът се състои от ArcGIS for Server Enterprise Advanced, ArcGIS for Desktop Advanced, ArcGIS Network Analyst for Desktop and Server, Esri Developer Network standard, Street Map Premium Advanced (NATEQ Data), ArcGIS Online, Real – Time Traffic (опционално) и Esri Navigator (опционално).
ArcGIS for AutoCAD ArcGIS for AutoCAD е безплатно ЕСРИ ГИС разширение към AutoCAD, което позволява лесен обмен на данни и интеграция между двата софтуера. Посредством ArcGIS for AutoCAD потребителите могат да достъпват в AutoCAD среда ГИС данни, картни услуги, услуги за изображения и други. Проектните файлове след това да бъдат импортирани и от CAD в ГИС с цел извършване на мощни пространствени анализи.
Специализирани програми Описание
Esri Developer Network /EDN/ Esri Developer Network /EDN/ представлява годишна абонаментна програма, която предлага на разработчиците богата библиотека от ArcGIS продукти, инструменти и документация. Посредством нея, разработчиците на софтуер имат възможност да създават различни сървърни, настолни, уеб и мобилни ГИС приложения. Софтуерната разработка може да се извършва с помощта на различни езици, платформи и средства (NET, Java, JavaScript, Silverlight, Flex, COM и др.)
ArcGIS for Home Use ArcGIS for Home Use представлява годишна абонаментна програма, която позволява на потребителите да работят с мощните ЕСРИ ГИС продукти вече от вкъщи. Заплащайки абонаментна такса, те получават последни версии на следните продукти за срок от 12 месеца.

•    ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo) Version
•    ArcGIS 3D Analyst
•    ArcGIS Data Interoperability
•    ArcGIS Data Reviewer
•    ArcGIS Geostatistical Analyst
•    ArcGIS Network Analyst
•    ArcGIS Publisher
•    ArcGIS Schematics
•    ArcGIS Spatial Analyst
•    ArcGIS Tracking Analyst
•    ArcGIS Workflow Manager