Начало

Проекти

ЕСРИ България е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Logo ЕС ЕФРР     Logo Иновации и конкурентоспособност

ЕСРИ България ООД е бенефициент по проект “Изграждане на комуникационна инфраструктура за предлагане на облачни географски информационни системи (ГИС) и услуги в ЕСРИ България ООД” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1134-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2 “Предприемачество и капацитет на растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 “Капацитет за растеж на МСП”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на договора е 1045798,29 лв., от които 732058,80 лв. предоставяна безвъзмездна финансова помощ от Управляващия орган и съфинансиране от бенефициента в размер на 313739,49 лв. Договорът е със срок на изпълнение 12 месеца и място на изпълнение община Монтана.

Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на ЕСРИ България и увеличаване на дела на износа от реализираните приходи от продажби. Поставените специфични цели включват разширяване на асортимента от предоставяни услуги чрез създаване на нов стопански обект на ЕСРИ България, разширяване на пазарния дял на дружеството на националния пазар и оптимизиране на производствените разходи. Специфична цел на проекта е и повишаване на приходите от чуждестранни клиенти и засилване на експортно-ориентираното портфолио от предлагани услуги.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат закупени и внедрени дълготрайни материални и нематериални активи, в това число сървърни системи, хардуер, виртуализация и специализиран приложен софтуер, които ще предоставят възможност на ЕСРИ България да подобри производствените процеси в предприятието и да повиши производствения си капацитет. Очаква се повишаване на експортния потенциал на фирмата, а в резултат от използването на съвременното високотехнологично оборудване и нарастване на производствената ефективност.

Изображение

 

ESRI Inc. | Новини | Политика за защита на лични данни | Политика за бисквитките | Права за ползване | Запазени марки | Контакти