Новини

ЕСРИ и агенция на НАТО със споразумение за партньорство

Агенцията за комуникации и информация (NCI Agency) и ЕСРИ ще си партнират при работата с ГИС.

Подписаното 5 годишно лицензионно споразумение (ELA) се отнася, както до основната ГИС система на НАТО, така и до анекси за използването на  ArcGIS софтуер при предоставяне на специфични функционални услуги (FAS).  Това значително улеснява достъпа до ГИС системата на организацията и дейностите по функционални области в рамките на цялата организация и страните-членки на НАТО. Споразумението включва също първоначално съдействие и поддръжка на място за идентифициране на добри практики по отношение на използването на ЕСРИ технологията, както и достъп до цялостно онлайн обучение.

Лицензионното споразумение е резултат от продължителни комплексни преговори, съобразно политиката на НАТО за работа с потенциални бизнес партньори. Благодарение на това, в рамките на следващите 5 години НАТО ще има възможност да реализира значителни икономии и да използва възможностите за сигурност и ефективност в дългосрочното планиране, които предлага ЕСРИ софтуерът.

Потенциалът на това споразумение се очаква да надмине настоящите нужди на основната Географска информационна система на НАТО и ще позволи на Агенцията да приложи пълния потенциал на ГИС платформата в бъдеще,” каза Джон Теуферт, ръководител на геопространствения отдел, звено за съвместно разузнаване и разузнавателни услуги (JISR). “Новата ГИС платформа ще надгради настоящата като предоставя аналитични функционалности под формата на централизирани уеб-ГИС услуги. Това дава потенциал за допълнително намаляване на разходите в различни звена на организацията”.

Повече информация може да намерите на www.ncia.nato.int/NewsRoom/esri_gis.aspx и www.esri.com

###