Новини

Представят пилотен проект за система за управление на река Искър

Проектът е първа фаза от изграждането на Национална система за управление на водите в реално време.

София, 27 юни 2019г. – На специална пресконференция днес Дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите официално обяви старта на проект за „Създаване на Система за управление на басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“. Изпълнител на проекта е Консорциум „Български поречия.“.

Основната цел на проекта е предотвратяване и управление на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда чрез централизираното събиране, обработване и анализ на информацията в реално време. Проектът ще осигури възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водностопанските системи. В допълнение, системата се очаква да подпомогне готовността на административните структури, участващи в управлението на водите, за взаимосвързани действия – както превантивни, така и в случай на бедствия. Това би повишило значително информираността и готовността на повече от 1 300 000 души, които живеят в 4-те идентифицирани района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), попадащи в басейна на р. Искър.

MOSW press conference

Пресконференцията се проведе при засилен интерес от страна на общините и областните администрации, на територията на които ще се осъществяват дейностите, на областните информационни центрове в София и Враца, както и асоциираните партньори по проекта НЕК ЕАД, НИМХ и „Напоителни системи“ ЕАД.  Пред повече от 20 организации, МОСВ и избраният за изпълнител Консорциум „Български поречия“ представиха проекта, включително основните цели и задачи, както и очакваните ползи за заинтересованите страни.

Проектът ще се реализира с използване на утвърдена ГИС платформа на водещия световен производител на ГИС – Esri Inc, която се изпозлва от НАТО, ООН, ЕК, Европейската агенция по околна среда и хиляди други организации.  ГИС компонентата на системата по проекта ще бъде разработена от ЕСРИ България – компания с повече от 20 години опит в сферата на Географските информационни системи.

press information Esri Bulgaria

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности: обзор, оценка и предложение за оптимизация на съществуващите системи за наблюдение на водите в басейна на река Искър; разработка, представяне и съгласуване на обща концепция за управление на водите в реално време в Република България; разработка, представяне и съгласуване на идеен проект за изграждане и внедряване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) на база общата концепция за Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ); разработка, представяне и съгласуване на технически проект за изграждане и внедряване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ), в съответствие с идейния проект за Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ); както и самото изграждане и внедряване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРВ).

Проектът  „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” в рамките на приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, както и със средства от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

###