Новини

„Софийска вода“, част от Veolia, обнови процесите си с ArcGIS Utility Network

С внедреното ГИС решение ВиК дружеството ще работи по-бързо и по-интелигентно и ще предоставя услуги с още по-високо качество.

Внедряването на ArcGIS Utility Network ни позволява още по-добре да управляваме нашите физически активи, както и да се възползваме пълноценно от технологиите на ArcGIS, които решават текущи проблеми с визия за бъдещето.” 
Милко Величков, мениджър Управление на активи в „Софийска вода“, част от Veolia.

Предисторията

Преди около 10 години „Софийска вода“, част от Veolia, внедри географска информационна система (ГИС), базирана на най-съвременната по онова време технология на Esri, с ориентирана към услуги архитектура и множество настолни и уеб приложения. Системата тогава покриваше широк спектър от процеси в организацията – от планиране и проектиране на мрежата до поддръжка, кол център и др. Същевременно екипът на ГИС „Софийска вода” и ръководният персонал на компанията придобиха задълбочени познания за управлението на базата от геоданни и спецификата на ГИС.

Този наследен работен процес функционираше добре, но с развитието на изискванията на организацията, стана належащо да се търси по-модерно решение за управление на мрежата.

 Възникналото предизвикателство

„Софийска вода“, част от Veolia, имаше нужда от внедряване на съвременни функционалности, които да отговарят на високи стандарти за ИТ системи и да предоставят най-доброто обслужване на клиентите на компанията. Търсеше се и вариант за подобряване на възможностите за управление на мрежата, като същевременно се осигури и функционалност от следващо поколение.

ArcGIS Utility Network на Esri бе идентифициран като най-доброто решение. „Софийска вода“ отново се довери на екипа от професионалисти на Есри България с доказан опит във внедряването на геопространствени технологии, допринесли за успешното изпълнение на множество ГИС проекти от национално значение.

sofiyska voda ArcGIS homepage

Решението

„Софийска вода“, част от Veolia, стартира пилотен проект за използване на ArcGIS Utility Network на Esri със съществуващите ГИС данни за водопроводната и канализационната мрежа. В резултат на това специалистите от Есри България изготвиха доклад, който оцени текущата ситуация и очерта стъпки към пълномащабно внедряване на ArcGIS Utility Network. Проектът включва два етапа:

Етап 1

В него бе осъществено надграждане на съществуващата ГИС чрез внедряване и адаптиране на ArcGIS Utility Network, извършване на миграция на данни и надграждане на архитектурата на системата, като същевременно се запази съществуващата функционалност.

Бяха извършени следните дейности:

 • Мигриране от ArcMap към ArcGIS Pro с помощта на ArcGIS Utility Network на Esri;
 • Преконфигуриране и надграждане на сървърния софтуер, за да отговаря на изискванията за внедряване на ArcGIS Utility Network;
 • Мигриране на всички съществуващи ГИС данни към модела на данни на ArcGIS Utility Network;
 • Мигриране на базираното на Silverlight уеб ГИС решение към уеб ГИС приложение на JavaScript;
 • Обучаване на крайните потребители да използват новото софтуерно решение;
 • Конфигуриране на ArcGIS Workflow Manager на Esri за работа в новата ИТ и ГИС среда.

Utility Network interface

Етап 2

Вторият етап от изпълнението на проекта предстои, като в него се предвижда интеграция с други ИТ системи и цялостно внедряване на мобилни ArcGIS приложения, включително ArcGIS Field Maps за събиране на данни, както и ArcGIS Workforce за разпределяне на задачи.

sofiyska voda ArcGIS Pro

Резултатите

Внедряването на ArcGIS Utility Network и надграждането на съществуващия модел на данни и процеси чрез софтуерното решение, предоставят следните ползи, най-важните от които са:

 • Високо ефективен и мащабируем модел, проектиран за инфраструктурни мрежи, включително дефиниране на „Групи“, „Типове активи“ и кодирането им;
 • Моделиране на свързаността на компонентите в инфраструктурните мрежи – водопроводна, канализационна, електро и други;
 • Представяне на зони с голям брой обекти на карта без претрупване или представяне на сложни обекти чрез генерализиране, в зависимост от мащаба на картата;
 • Повишаване консистентността на данните и намаляване на риска от грешки при въвеждане на данни чрез налагане на множество правила за валидиране и верификация, в зависимост от спецификата на инфраструктурната мрежа;
 • Разширени аналитични възможности, включително чрез динамични мрежови модели;
 • Изчерпателен изглед на инфраструктурната мрежа, включително чрез динамично генерирани мрежови диаграми.

Решението е интегрирана част от Esri ArcGIS платформата, предоставяща богати възможности на потребителите за внедряване и използване на съвременни технологични работни процеси.

Новината за проекта влезе в бюлетина за март на Esri.