Начало

Какво е ГИС?

Понятието ГИС най-често се свързва със създаване на карти. В действителност обаче, картата е само един от начините за работа в ГИС среда и един от продуктите на Географските информационни системи.

ГИС представлява съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за създаване, съхраняване, обработка, анализ, визуализиране и споделяне на геореферирана информация.  Географските информационни системи съчетават пространственото местоположение на обектите с описателната информация за тях. Комбинирането и визуализирането на тези данни в слоеве подпомага по-доброто разбиране на събитията и взаимовръзките между обектите. Какви слоеве с информация ще бъдат съчетани, зависи от задачата, която искаме да разрешим с ГИС.

Географските информационни системи могат да бъдат разглеждани в три основни аспекта:

•    База от данни -  В основата си ГИС се базира на структурирана база от данни, представяща поведението и взаимовръзките на обектите в реалния свят.

•    Карти - В ГИС среда данните могат да бъдат визуализирани под формата на карти. Картите описват местоположението на обектите и пространствените взаимовръзки между тях. Те се явяват своеобразен “прозорец към базата от данни”.

•    Модели - ГИС предоставя възможност за моделиране на заобикалящия ни свят по един нов, съвременен начин. Възможностите на ГИС за анализ и моделиране на комплексна информация са изключително ценни при изследване развитието на процесите и явленията, анализиране на рисковете, разпознаване на благоприятните възможности и заплахите около нас.

Какво е ГИС?